Gelişmekte olan (İstanbul temizlik şirketi Ayka Temizlik)  Türkiye, artan enerji ihtiyacını gidermek için bir çözüm bulmaya çalışmaktadır. Sorun da işte bu noktada başlamakta. Türkiye geçmiş yıllarda izlediği, sürdüremediği politikaları inceleyerek bunlardan ders çıkartmaya çalışmaktadır.

Gelişmiş bir ülke (Bahçelievler temizlik şirketi Ayka Temizlik) enerji politikasını belirlerken ” açıkları giderici” politikalar izlemek yerine kuşkusuz ki ülke nüfusunun demografik yapısını, tüketim eğilimlerini, beklenen üretim düzeylerini, enflasyon hedeflerini ve konjonktürü dikkate alan politikaları uygulamaya çalışmaktadır. Türkiye yıllardır birçok enerji kaynağını tüketmektedir. Ancak bunun ne derece planlar dahilinde olduğu ya da ne derece planlanmış olduğu kuşkuludur. Bu nedenle bugün arz açığı, yatırım eksikliği, piyasalarda aksaklıklar ile karşılaşılmıştır.

Esasen, ”Bakıköy temizlik şirketi Ayka Temizlik” bir ülkenin tek başına bir ” enerji politikası” belirlemesi artık çok güç bir hal almıştır.   Zira  enerji konusunda ülkeler arası ilişkiler ve anlaşmalar çoğu zaman 3. bir ülkeyi de bağladığından, bir ülkenin tek başına karar alması güçleşmektedir.  Üstelik bu durum;  kısa vadede, uzun vadeli kararlar alma zorunluluğunun oluşmasına da neden olmuştur.

Türkiye’nin (Esenler temizlik şirketi Ayka Temizlik) geçmiş yıllarda izlediği politikaları genel olarak incelediğimizde bu politikaların sürdürülmesinin pek de mümkün olmadığı ortadadır. Petrol ve doğal gazda; hatalı projeksiyonlar ile yapılan anlaşmalar,  re export hakkının olmaması,  tek ülkeye ve tek kaynağa aşırı bağlılık bu iki kaynakta durumu neredeyse kilitlemiştir. Esenyurt temizlik şirketi. Elektrik enerjisinde ise; yapılan usulsüzlükler, birim fiyatta değişiklik yapılmak istendiğinde seçim dönemlerinin esas alınması, yapılan hatalı projeksiyonlar, yol ve sokak aydınlatmalarında aşırıya kaçılması nedeniyle birçok kamu kurumunun zarara uğratılması, nüfus yoğunluğu esas alınmadığı için alt yapıda karşılaşılan sorunlar, maliyetlerde beklenen artışlar  bu enerji kaynağında da sürdürülebilir bir politikaya gerek duyulduğunun en büyük göstergesi olmuştur. Bu nedenle de enerji sektöründe yeniden yapılanmaya gidilmiştir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ise daha da sorunludur. Küçükçekmece temizlik şirketi. Zira İlk rüzgar santrali 1998′de yapıldıysa da, Türkiye’nin Rüzgar enerjisi haritası ancak 2007 içerisinde çıkartılabilmiştir. Yenilenebilir enerji alanında da gecikmelerin olduğundan bahsetmemiz mümkündür. Büyükçekmece temizlik şirketi. Bunca aksaklık ve sorun karşısında bir de nükleer enerji konusu vardır ki bu konu  “Bir enerji koridoru olan Türkiye için acil çıkış kapısı” halini almıştır. İşte bunca hatanın eşiğinde Türkiye istikrarlı  büyümeyi sağlamak durumundadır.

Boru hatlarında (Avcılar temizlik şirketi) ise Türkiye “enerji koridoru” olmak isterken aslında birçok şeyi de unutmaktadır. Bölgede var olan ülkelerin de hamle yapacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Rusya’nın Dedeağaç atağı, Türkiye’nin Irak atağı, ABD’nin Irak ile ilişkileri oyunu değiştirmeye çalışan ‘kart’ gibidir.  Ve bu süreçler yaşanmaya devam edecektir. Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konum tam olarak  kullanılmadığı sürece; Türkiye’nin enerji naklinde istediği  önemi elde edeceğini   belirtmek güçtür. Sahip olduğu jeopolitik konumu tam olarak  değerlendiren, adımlarını doğru atan bir Türkiye’nin boru hatları konusunda elde edeceği üstünlük bölgedeki dengelerde de etkili olacaktır. Nijerya’daki sorunlar  düşünüldüğünde; Türkiye’nin bir Nijerya asla olmayacağı nettir. Enerji arz güvenliğini sağlamış bir Türkiye bölgede dengeleyici bir konuma gelecektir. Ancak boru hatları ile ne kadar üstünlük sağlanılmak istenilirse istenilsin başka sorunlar da mevcuttur. Türk Cumhuriyetleri’nin yıllardır unutulmuş olduğu da bir gerçektir. İhalelerde Türk firmalara öncelik vermek istemelerine rağmen, girişimlerin az olduğunu belirtmektedirler.

Neden Rusya?

Doğal gazda (Gaziosmanpaşa temizlik şirketi) Rusya’ya bağlılık ayrı bir sorundur. Yapılan anlaşmalarda re export hakkının olmaması Türkiye’yi çoğu zaman zor durumda bırakmaktadır. Doğal gaz tüketiminin artmasının nedeni bir anlamda doğal gaz ithalatının artmasıdır. İkameye gidilmemiş, bu kaynağa direk olarak bağımlı hale gelinmiştir. Doğal gaz ithalatı ilk başlarda %60 mal %40 para ile yapıldığı için ilk başlarda hem Rusya’nın hem de Türkiye’nin üretimini arttırmaktaydı.

Öte yandan (Kağıthane temizlik şirketi) yapılan projeksiyonların hatalı olması, rakamların sürekli revize edilmesine neden olmuştur. Bunca hatanın üst üste yapılması piyasayı bugün neredeyse kilitlemiştir. Rusya  ile ilişkilerde yaşanacak en ufak bir sorunun, kış dönemlerinde üşüme problemi olarak geri dönmesi de bu durumun sonucudur. Bu politikaların daha uygulanmaya başlanırken yanlış olduğunun görülmesi gerekirdi.  Tek bir kaynağa üstelik de tek bir ülkeye bu derece bağımlılığın her ne sebeple olursa olsun kabul edilmesi mümkün değildir. Örneğin,  Amerika kaynaklarını, kaynak çeşitliliğini ve bu kaynakların temin edildiği ülkelerin çeşitliliğini sağlayarak temin etmektedir.

Tuz Gölü Bölgesi’nde (Bağcılar temizlik şirketi) yapılacak deponun 2011 ‘de biteceği belirtilmektedir. Arzda yaşanacak bir aksaklığın beraberinde çok ciddi problemler getireceği barizdir. Bu  deponun bir an önce bitmesi bu yüzden önemlidir.

Kanunlar ile verilen haklar da göden geçirilmelidir. İl özel idarelerine verilmesi düşünülen paylar ya da haklar  dış politika ile de örtüşür olmalıdır. Kuzey Irak’ta da böyle bir uygulamanın olması kesinlikle kabul edilmezken; yurt içerisinde böyle bir uygulamanın varolması sorun çıkarabilecektir. Dış – iç politikalar birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Bütün kaynaklar kısıtlıdır. İstanbul temizlik şirketi. Ancak enerji kaynaklarının kısıtlılığı çok daha farklı bir konudur. Petrolün bir doğal kaynak olarak arz probleminin olmasının yanında bir de rafinerisi kapasitesi arz sorunu oluşturmaktadır.  Politik baskılar, üretim kısıtlamaları, kotalar, kapasite sorunları arzın gün geçtikçe talebe cevap vermesini zorlaştırmakta bu da bu kaynakların fiyatlarının dalgalanması konusunu biraz olsun açıklayabilmektedir. Bunca arz problemi var iken kamunun sağlamakta zorluk çektiği arzı; özel sektörün ne şekilde sağlayacağı bugün zihinlerde büyük bir sorun halini almıştır. Bunun  sonuçlarını da bize zaman gösterecektir. Ancak unutulmamalıdır ki birbiri ile çelişkiye düşen açıklamalar, çelişkili uygulamalar zamanında “başarısız” olarak nitelendirilen kamunun yanı sıra yakın dönemde özel sektörün de aynı biçimde nitelendirilmesine neden olacaktır. Enerji piyasasının bu tip olayların ve spekülasyonların sıkça yaşandığı bir piyasa olduğunu da düşünürsek, işin aslında çok zor olduğunu da görebiliriz.

Fosil kaynaklarda üretici ve tüketici ülkelerin dağılımı neredeyse iki yüz yıldır birçok sorunun temeli haline gelmiştir. Bahçelievler temizlik firmaları. OECD ülkelerinin artan tüketimi; OPEC ‘in başarısız ve istikrarsız bir tekel oluşu, doların gün geçtikçe düşen değeri, son dönemde yaşanan ekonomik kriz gelişmekte olan ülkeler için tam bir kabus haline gelmiştir. İleride Asya ülkelerinde otomobile olan talebin artması durumunda – ki SHELL’in bu konuyu analiz eden çalışmaları mevcuttur – petrole olan talebin daha kritik bir hal alacağı tahmin edilmektedir. Türkiye bu  durumu daha kolay da atlatabilecektir. Boğazların petrol ve doğal gaz taşımacılığında gün geçtikçe artan önemi, boru hatlarında transit bir konum alan Türkiye için durumu lehine çevirmeyi kolaylaştırmaktadır. Akdeniz’in, boğazların ve ülke topraklarının enerji için “damar” haline geldiği şu dönemde Türkiye elbette ki  bu durumdan yararlanacaktır. Asya ve AB Ülkelerinin tüketimlerinin artmasını, Türkiye ” sahip olduğu jeopolitik konumu değerlendiren bir ülke” olarak değerlendirebilirse, kendi tüketimindeki artışı dengeleyebilecek bir stratejik öneme sahip olacaktır.

DELİK DEPO

Elektrik enerjisinde (Bakırköy temizlik firmaları) en büyük sorunlardan biri de şüphesiz ki kayıplar ve kaçak kullanımlardır. %12′lerde olduğu belirtilen  – ki bu oran sürekli olarak farklı biçimlerde telaffuz edilmektedir –  kaçak kullanımı engellemek şarttır. Bu şekilde ne yapılırsa yapılsın %12′lik bir arz açığı ile karşılaşılacaktır. Kaçak kullanımın ve kayıpların engellenmesinin de teşvik ile sağlanılacağı tahmin edilmektedir.  Zira aslında yapılan şey %12 su akıtan bir delik depoyu doldurmaya çalışmaktır. Kaçak elektrik kullanan kişi / kurumlara yapılacak olan teşvikler bu oranın düşmesine yardımcı olacaktır. Artan fiyatların da bu kaçak kullanım oranını arttıracağı yönünde beklentiler vardır. Bu fiyatlardaki artışın da enflasyon üzerinde bileşik etki oluşturacağı bilinmektedir.

Diğer yandan elektrik üretiminde doğal gaza olan bağımlılık ortadadır. İstanbul temizlik firmaları. 9. Kalkınma Planında doğal gaz tüketiminin azaltılacağı yönünde politikalara geçileceği belirtilmiştir. Oysa bunun olması yakın dönemde  ne yazık ki imkansızdır. Nedenlerini incelediğimizde ise ;. Re export hakkı olmayan anlaşmalarla satın alınan doğal gazın tüketilmesinin azaltılması bir şey ifade etmeyecektir. Talebin belirli bir aralıkta durdurulması elbette ki önemlidir.  Yazın yağış rejimlerindeki düzensizlik nedeniyle hidroelektrik santrallerinde yaşanan kesintiler, linyit santrallerinin çevreye ve havaya verdiği zararlar nedeniyle bir süre kapatılması; doğal gaza olan talebi daha da arttırmıştır. Dolayısıyla  doğal gaza olan talebi düşürücü politikalar ters etki yaratmıştır. Diğer yandan  AB enerji politikalarında da önemli bir yere sahip olan kojenerasyon sistemi ile mevcut talebin frenlenmesi de sağlanılabilir. Santral ihalelerinde verimlilik düzgün bir biçimde hesaplandıktan sonra ihale sürecine geçilmelidir. İlgili bölgede daha verimli bir santral olabilecek   ise  ona yönelik proje teklifleri alınmalıdır. Gerek mevcut santrallerin gerekse yeni yapılacak santrallerin verimliliği de bu kaynaklara olan bağımlılık üzerinde etkiye sahiptir.  Diğer taraftan bu verimlilik doğru  hesaplanamaz ise uzun vadede  Türkiye’nin bunca santrali ne yapacağı sorunuyla karşı karşıya kalınacaktır.

Elektrik üretimi için (Esenler temizlik firmaları) santral yapılmasının yanı sıra bu santrallerin bakım ve onarımları da önemli bir konudur Türkiye’de bulunan bazı kuruluşlar  yurtdışındaki santrallerin bakım ve onarımlarını ihale ile almaktadır. Ancak sürecin zorluğundan da dert yanmaktadırlar.  Santrallerin  defalarca bakım ve onarıma tabi olduğu düşünüldüğünde; sektörde önemli konulardan birinin de bakım- onarım konusu olduğunu belirtebiliriz.

Birçok yenilenebilir (Avcılar temizlik firmaları) enerji çeşidinde  ülkemizde çalışmalar sürmektedir.  Jeotermal ve güneş enerjisi konusunda ciddi çalışmalar vardır. Ülkenin kırıklı yapısı jeotermal kaynaklardan elde edilebilecek verimi de arttırmaktadır.  Güneş enerjisi  daha çok sıcak su ve evsel ihtiyaçların karşılanması amacıyla güneş panelleri kullanılarak elde edilmeye çalışılmaktadır. Ancak AR-GE çalışmalarına hız verilmesi ve teşviklerin de artmasıyla birlikte bu alanda da çalışmalar artacaktır.

Nükleer Kart

Yıllardır Ermenistan’da bulunan, (Beylikdüzü temizlik firmaları) Türkiye sınırından net bir biçimde görülen ve defalarca kapatma uyarısı almış olan Metsamor Nükleer Santrali  için daha yeni kapatılma kararı alınmıştır. İşin ilginci ise bu alanda yapılan çalışmaların azlığıdır. Nedense birkaç kurum dışında bu konuya neredeyse hiç değinilmemektedir. Ayrıca Türkiye’nin çevresinde de birçok ülkede nükleer santral hali hazırda vardır.

Türkiye bunu bir denge unsuru olması için değil, Bağcılar temizlik firmaları, bunca yıldır bir politika olarak sürdürdüğü politikasızlığın ortaya çıkardığı arz kesintisini ortadan kaldırmak için bir kaçış olarak görmektedir. Nükleer enerji ” acil çıkış kapısı ” değildir. Yukarıdaki haritada hangi ülkelerde nükleer enerji olduğu görülmektedir. Bu sistemde denge unsuru olarak kullanılması düşünülüyorsa, bu politik anlamda incelenmesi gereken bir karardır. Ancak daha öncelikli olarak kullanılması gereken kaynaklar vardır. Ki burada kastettiğim de petrol konusunda bahsettiğim kaynak çeşitliliğidir aslında.

Bölgesel bir denge unsuru olarak ” nükleer kart” oynanılmak isteniliyor ise daha farklı durumlar yaratılabilir. Bayrampaşa temizlik firmaları. Ermenistan’ın nükleer faaliyetleri herkesçe bilinmektedir. Oysa Türkiye hemen yanı başındaki Ermenistan’daki Metsamor krizini yıllardır çözememiş; daha ABD tarafından yeni çözümler üretilmiştir. Türkiye’nin Ermenistan’daki nükleer çalışmaları birebir takip etmesi, bunu denetleyebilecek hale gelmesi konjonktür itibariyle olanaksızdır. Bu nedenle denetleyemiyorsa birlikte bu hamleleri atmalıdır. Nükleer enerji anlamında birlikte çalışmaların yapılması, Ortadoğu dengeleri açısından yeni açılımlara gidilmesine sebep olabilecektir. İlişkilerin bir tabana oturtulmak istendiği, ortak noktalar saptanmaya çalışıldığı şu dönemde nükleer enerji kartı süreci ciddi anlamda değiştirebilecek bir karttır. Ekonomik ve siyasi birlikteliğin, sosyal birlikteliği de getireceği şüphesizdir.

Nükleer Ne Zaman Çözümdür?

İşin diğer bir boyutu da ortaya çıkacak arz açığını nükleer santraller ile kapatmak ancak 2020′lerin konusu ya da politikası olabileceğidir. Beyoğlu temizlik firmaları. Yeni santrallerin  yapımı, kurumu, üretime geçilmesi, bunlar çok uzun sürelerde gerçekleşebilmektedir. Yani bulunan çözüm, sorudan bağımsız bir çözümdür…

Sonuç Olarak;

Türkiye’nin bunca yıldır uyguladığı politikalar sürdürülebilirlikleri neredeyse hiç olmayan politikalardır. Gaziosmanpaşa temizlik firmaları Üst üste yapılan hatalar, bulunan çözümlerin kısa dönemli oluşu, plansız ve programsız olunuşu durumun bugünkü halini almasına neden olmuştur.  Bunca sorunun çözümü elbette ki zordur. Acil çözümlerin bulunması gerekmektedir. Ancak bunlar kaçış senaryoları olmamalıdır. Bunca yıllık ihmalin son dönemde yapılan yasalar ile çözülmesi tabii ki zor ve bir o kadar da sorunlu bir süreçtir.

Belirlenecek dış politika, iç politikaya da yansıyacaktır. Ataköy temizlik firmaları. Enerjinin uluslararası anlamda bir kart olduğu artık kabul edilmiştir. Bu alanda da iki ülkenin  aynı zamanda kazanmasının zor olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.  Politikalar da bunlar göz önünde bulundurulursa sürdürülebilir olacaktır.  Enerji alanında yapılan bunca değişimin ardından  bu değişimlerin başarıya ulaştığını görmek tabii ki en doğal olanıdır. Ancak  petrol fiyatlarındaki artışlar, elektriğe gelen zamlar, son dönemde yaşanan ekonomik kriz süreci daha da zorlaştırmıştır. Toplumun ve piyasanın da bu değişimlere uyum sağlaması ayrıca bir sıkıntıdır.

Kendi içinde istikrarını yitirmiş, Yenibosna temizlik firmaları, plan – program ve koordinasyon eksikliği olan bir Türkiye’nin kendisi, kendisine inanma problemi çekerken, uluslar arası camiadan güven ve destek beklemesi anlamsız olacaktır. Sürdürülebilir politikaların uygulanması da bu yüzden önemlidir. Zira güçlü bir Türkiye’nin enerjisinin hiç bitmemesi gerekmektedir…

Kaynak: Ekonomi İzmit Dergisi

İletişim Bilgileri İçin Lütfen Tıklayınız